Bdict - Từ điển kinh tế

Download Bdict - Từ điển kinh tế Bdict - Từ điển kinh tế icon

Bdict - Từ điển kinh tế

by: Trần Xuân Quang | 8.4 65

8.4 Users
rating

Screenshots

Description

Bdict - Từ điển về thuật ngữ kinh tế. Phần mềm cung cấp các chức năng sau:

+ Hơn gần 4000 từ ngữ chuyên ngành liên quan đến thuật ngữ tài chính kinh tế gồm 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Đầy đủ hệ thống tiền tệ của các quốc giá trên thế giới bao gồm mã ký hiệu và mã tiền tệ.
+ Các từ ngữ về thuật ngữ được chú thích rõ ràng và đầy đủ.

Users review

from 65 reviews

"Great"

8.4