Heart Score

Download Heart Score Heart Score icon

Heart Score

by: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4 10

10 Users
rating


Screenshots

Description

แอพพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นเพื่อตรวจวัดความเสี่ยง
ของโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง
ในช่วงเวลา 10 ปี โดยข้อมูลได้จากการศึกษาในพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และคณะ
พัฒนาปรับปรุงโดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ และคณะ

Users review

from 4 reviews

"Awesome"

10