Theo dõi kết quả học tập



Screenshots

Description

Ứng dụng giúp bạn theo dõi và tổng kêt kết quả học tập của học kì ngay lập tức.
Hiển thị chi tiết từng điểm và cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin về điểm.
Lưu thời khóa biểu.
Đảm bảo an toàn qua việc đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng.

Users review

from 33 reviews

"Great"

8.2