Thuat Xem Menh Con NguoiScreenshots

Description

Thuật xem tướng mệnh

Thế gian việc như ý thì ít, việc bất như ý lại nhiều; người đắc chí chẳng có bao nhiêu, mà người bâấ đắc chí thì hàng hà sa số. Ngàn xưa như thế, ngày nay cũng vậy. Bất luận là phương Đông hay phương Tây. Tại sao?

Đó là câu hỏi gắn liền với đời sống nhân loại ngay từ khi loài người nhận thấy sự thọ yểu của mỗi sinh mệnh. Nó lại càng gây thắc mắc hơn khi con người sống tụ thành xã hội và nhận thấy lẽ cùng thông trong đời sống.

Phải chăng cùng thông thọ yểu là sự an bài của đấng tối linh trời, phật, thượng đế như các tính ngưỡng tôn giáo lập luận.

thuat xem tuong menh con nguoi, tuong menh khao luan, thuật xem tướng mệnh, tướng mệnh khảo luận

Users review

from 99 reviews

"Great"

8.8