ไทยรบพม่า

ไทยรบพม่า

FREE

(3 stars)

(162)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
1 ข้อมูลเบื้องต้น
2 บทประพันธ์
2.1 แผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช
2.1.1 สงครามครั้งที่ ๑ คราวพม่ายกมาตีเมืองเชียงกราน
2.2 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
2.2.1 สงครามครั้งที่ ๒ คราวสมเด็จพระสุรโยไทยขาดคอช้าง
2.2.2 สงครามครั้งที่ ๓ คราวขอช้างเผือก
2.2.3 สงครามครั้งที่ ๔ คราวเสียพระนครครั้งแรก
2.3 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา
2.3.1 สงครามครั้งที่ ๕ คราวสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิศรภาพ
2.3.2 สงครามครั้งที่ ๖ คราวรบกับพระญาพสิม
2.3.3 สงครามครั้งที่ ๗ คราวรบพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกษ
2.3.4 สงครามครั้งที่ ๘ คราวพระเจ้าหงษาวดีล้อม
2.4 พระนครแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.4.1 สงครามครั้งที่ ๙ คราวรบพระมหาอุปราชาที่เมืองสุพรรณ
2.4.2 สงครามครั้งที่ ๑๐ คราวชนช้าง
2.4.3 สงครามครั้งที่ ๑๑ คราวไทยตีเมืองทวายแลเมืองตนาวศรี
2.4.4 สงครามครั้งที่ ๑๒ คราวรบพม่าที่เมืองลำเลีง
2.4.5 สงครามครั้งที่ ๑๓ คราวพระนเรศวรตีเมืองหงษาวดีครั้งที่ ๑
2.4.6 สงครามครั้งที่ ๑๔ คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงษาวดีครั้งที่๒
2.4.7 สงครามครั้งที่ ๑๕ คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองอังวะ
2.5 แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ
2.5.1 สงครามครั้งที่ ๑๖ คราวพม่าตีเมืองทวายตนาวศรี
2.5.2 สงครามครั้งที่ ๑๗ คราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่
2.6 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2.6.1 สงครามครั้งที่ ๑๘ คราวพม่าตีเมืองทวาย
2.7 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2.7.1 สงครามครั้งที่ ๑๙ คราวไทยรบกับพม่าที่เมืองเชียงใหม่
2.7.2 สงครามครั้งที่ ๒๐ คราวรบพม่าที่เมืองไทรโยก
2.7.3 สงครามครั้งที่ ๒๑ คราวเจ้าพระยาโกษา ฯ ขุนเหล็กตีเมืองพม่า
2.8 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
2.8.1 สงครามครั้งที่ ๒๒ คราวพระเจ้าลองพญาล้อมกรุง
2.8.2 สงครามครั้งที่ ๒๓ คราวพม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้
2.8.3 สงครามครั้งที่ ๒๔ คราวเสียกรุงครั้งหลัง
3 เชิงอรรถ
4 ที่มา
อ่านต่อ...

Tags: เสียกรุงครั้งที่ 2, คราวพม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้, สงครามครั้งที่1 หงศา, ไทยรบพม่า audio, โกษาเหล็กตีพม่า, ไทยรบพม่า, การรบไทยพม่า ครั้งที่15, โกษาเหล็ก, สงครามครั้งที่ ๑ คราวพม่ายกมาตีเมื, บทระครสงครามเชียงกราน.

Screenshots ไทยรบพม่า
View bigger - ไทยรบพม่า for Android screenshot
View bigger - ไทยรบพม่า for Android screenshot
Comments and ratings for ไทยรบพม่า
  • (54 stars)

    by Uki KO on 12/02/2013

    ชอบมากค่ะ อยากอ่านประวัติสมัยอยุธยาอีกค่ะ

  • (54 stars)

    by pensri ukaew on 08/02/2013

    ดีมากๆ ชื่นชอบค่ะ