พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
:: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 7-22
:: หมวด2 การใช้แรงงานทั่วไป มาตรา 23-37
:: หมวด3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38-43
:: หมวด4 การใช้แรงงานเด็ก มาตรา 44-52
:: หมวด5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา 53-77
:: หมวด6 คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 78-91
:: หมวด7 สวัสดิการ มาตรา 92-99
:: หมวด8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรา 100-107
:: หมวด9 การควบคุม มาตรา 108-115
:: หมวด10 การพักงาน มาตรา 116-117
:: หมวด11 ค่าชดเชย มาตรา 118-122
:: หมวด12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา 123-125
:: หมวด13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา 126-138
:: หมวด14 พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139-142
:: หมวด15 การส่งหนังสือ มาตรา 143
:: หมวด16 บทกำหนดโทษ มาตรา 144-159
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 160-166

Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 722, กฎหมายแรงงาน มาตรรา 117, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน日本語は, มาตรา 116,117, คุ้มครองแรงงาน มาตรา 23, การใช้แรงงานทั่วไป, ดาวน์โหลด ค่าชดเชย หมวด 11 มาตรา 118, พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 76, 77, กฎหมายแรงงานมาตรา118122.

Last activity on พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
Screenshots พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน for Android screenshot
Comments and ratings for พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!