พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

FREE

(3 stars)

(24)


Download for Android Like

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก for Android screenshot
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

อ่านต่อ...

Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, พระราชบัญัติรถยนต์ 2546, กฏหมายคุ้มครองเด็ก, กฎหมายคุ้มครองเด็ก พรบ. 2546, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, พระราชบัญญัติ คุ้มครอง เด็ก พ ศ ๒๕๔๖.

Comments and ratings for พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!