พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙

มาตรา ๔ นพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายความว่า
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(๒) สัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ด้วย และ
(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป และให้หมายความรวมถึงงา เขา และขน ที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิตและยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปด้วย
“โรคระบาด” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์ โรคเซอร่า โรคสารติก โรคมงคล่อพิษ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร และโรคอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าของ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตว์เมื่อไม่ปรากฏเจ้าของ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยงและผู้ควบคุมด้วย

อ่านต่อ...

Tags: พรบโรคสัตว์, app สัตว์, สัตว์.png, ieo โรคระบาดสัตว์ปีก, พรบ โรคระบาดสัตว์ โรคแอนแทรกซ์.

Screenshots พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
View bigger - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ for Android screenshot
Comments and ratings for พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!