Bibliya Tagalog Bible LIBRE!

Bibliya Tagalog Bible LIBRE!

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Bibliya Tagalog Bible LIBRE! for Android screenshot
View bigger - Bibliya Tagalog Bible LIBRE! for Android screenshot
View bigger - Bibliya Tagalog Bible LIBRE! for Android screenshot
View bigger - Bibliya Tagalog Bible LIBRE! for Android screenshot
This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. Also known as Pinoy Bible.

Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.

The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred in Judaism and Christianity. There is no single "Bible" and many Bibles with varying contents exist.[1] The term Bible is shared between Judaism and Christianity, although the contents of each of their collections of canonical texts is not the same. Different religious groups include different books within their Biblical canons, in different orders, and sometimes divide or combine books, or incorporate additional material into canonical books.

-------------------------

The Tagalog Bible consists of the Old and New Testament as follows:

A) Lumang Tipan - also known as the Old Testament

i) Pentateuko
1] Genesis
2] Exodo
3] Levitico
4] Mga Bilang
5] Deuteronomio

ii) Books of History
6] Josue
7] Mga Hukom
8] Ruth
9] 1 Samuel
10] 2 Samuel
11] 1 Mga Hari
12] 2 Mga Hari
13] 1 Mga Cronica
14] 2 Mga Cronica
15] Ezra
16] Nehemias
17] Ester

iii) Poetry
18] Job
19] Mga Awit
20] Mga Kawikaan
21] Ang Mangangaral
22] Ang Awit ni Solomon

iv) Prophets
23] Isaias
24] Jeremias
25] Mga Panaghoy
26] Ezekiel
27] Daniel
28] Hosea
29] Joel
30] Amos
31] Obadias
32] Jonas
33] Mikas
34] Nahum
35] Habakkuk
36] Zefanias
37] Hagai
38] Zacarias
39] Malakias

B) Bagong Tipan - New Testament

i) Mga Ebanghelyo
40] Mateo
41] Marcos
42] Lucas
43] Juan
44] Mga Gawa

ii) Mga Sulat
45) Mga Taga-Roma
46) 1 Mga Taga-Corinto
47] 2 Mga Taga-Corinto
48) Mga Taga-Galacia
49) Mga Taga-Efeso
50) Mga Taga-Filipos
51) Mga Taga-Colosas
52) 1 Mga Taga-Tesalonica
53) 2 Mga Taga-Tesalonica
54) 1 Timoteo
55) 2 Timoteo
56) Tito
57) Filemon

iii) Mga Sulat
58] Mga Hebreo
59] Santiago
60] 1 Pedro
61] 2 Pedro
62] 1 Juan
63] 2 Juan
64] 3 Juan
65] Judas

iv) End Times
66] Pahayag

Get closer to Jesus and God with this Bible app.

Download this free Bible app today and experience a richer fuller Bible study wherever you go.

Comments and ratings for Bibliya Tagalog Bible LIBRE!
 • (72 stars)

  by Jeff Santos on 15/04/2014

  Nice one

 • (72 stars)

  by vhovy garcia on 14/04/2014

  Thanks at nakita ko ang application na to..i love to read bible..

 • (72 stars)

  by samuel Mendoza on 12/04/2014

  Para sa mga nanga2ilangan ng gabay

 • (72 stars)

  by Jb Lopez on 11/04/2014

  Verry good apps..

 • (72 stars)

  by Rico Bejerano on 08/04/2014

  Magandang apps

 • (72 stars)

  by orly b on 08/04/2014

  ito'y naka lulugod sa mga taong nag nanais mabasa ang bibliya sa lenguaheng tagalog..maging inspirasyon nawa ng bawat isa sa atin ang pagbabasa nito sa araw2...ako po'y nagagalak sapagkat na isalin ninyo ito sa celfone at madali n syang dalhin sa araw2 ka

 • (72 stars)

  by Israel Salvador on 02/04/2014

  Maging magaling