Cryptosgraphy MessageScreenshots

Description

Cryptosgraphy Message เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในการสร้างข้อความแบบเข้ารหัสโดยใช้ทฤษฏี Classical Cryptography เป็นส่วนช่วยในการคิดอัลกอริทึม ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารหัสดังนี้
1. Caesar cipher
2. Monoalphabetic cipher
3. Playfair cipher
4. Vigenery cipher

โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จักรชัย โสอินทร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tags: transportation cipher , message apps , แบบ playfair cipher

Users review

from 2 reviews

"OK"

4