Cryptosgraphy Message



Screenshots

Description

Cryptosgraphy Message เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในการสร้างข้อความแบบเข้ารหัสโดยใช้ทฤษฏี Classical Cryptography เป็นส่วนช่วยในการคิดอัลกอริทึม ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารหัสดังนี้
1. Caesar cipher
2. Monoalphabetic cipher
3. Playfair cipher
4. Vigenery cipher

โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จักรชัย โสอินทร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tags: transportation cipher , message apps , แบบ playfair cipher

Users review

from 1 reviews

"Good"

6