FREE DOWNLOAD

DLTV on Mobile

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  มูลนิธิการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation) การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาได้ “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 ช่อง 12 ชั้นและมีช่องการอาชีพ ช่องมหาวิทยาลัยและรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง 24 ชั่วโมงจากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปัจจุบันได้ให้บริการทาง Online ผ่านอุปกรณ์ Smart Device

  Tags: dltv ทางไกล ประถม

  Users review

  from 283 reviews

  "Awesome"

  9.2