Sheldon´s Latigo AppScreenshots

Description

Shake your phone and punish everyone like Sheldon in Big Bang Theory.

Tags: chicote sheldon , sheldons latigo , de latigo , chicote sheldon baixar , latigo , el latigo de sheldon , shedon chicote , latigo de sheldon , applatigo