Sheldon´s Latigo AppScreenshots

Description

Shake your phone and punish everyone like Sheldon in Big Bang Theory.

Tags: chicote sheldon , el latigo de sheldon , de latigo , latigo , chicote sheldon baixar , sheldons latigo , applatigo , chicote , descarga de latigo de sheldon