พอเพียง บัญชีรายรับรายจ่ายScreenshots

Description

Works on Android Smart Phone portable and convenient to use . As income or pay just dug up my bag . This time It will help you I know finances are " not well written " a monthly summary . Or on the date of And the current balance Thank you for your encouragement and feedback to me. To improve the next version To people all over Thailand

* The reason for the income an individual user may not be able to add, delete or modify the same reason. The first menu (Setup Code list to get paid ), it is reasonable to accept a pay increase in daily logs me.

PS . Peaks in the current account balance in your account may not match it because the current account is the total minus the total expense , but your account balance is negative terms , revenue expenditure of the month , the previous month. date range

How to Backup
One . Pressing the Option menu Options , Backup data.
Two . Account Backup folder Storage will be created within the mobile / tablet . And in the database file name followed by a number my account time. In order not to duplicate
Three . Account Import folder Is created By an empty folder

How to Import
1.Copy my account desired files placed in the folder Account Import.
Two . Rename files By removing the word out to the my account.
Three . Entering the program select Option menu - Import data.

complete

Tags: บัญชีรายรับรายจ่าย , รายรับรายจ่าย , app รายรับรายจ่าย , โปรแกรมรายรับรายจ่าย , app บัญชีรายรับรายจ่าย , สมุดรายรับ-รายจ่าย , โหลดบัญชีรายรับรายจ่าย , รายรับ รายจ่าย , โปรแกรม รายรับ รายจ่าย

Users review

from 4.877 reviews

"Awesome"

9