Expense DiaryScreenshots

Description

Expense Diary helps you manage your finance wisely by allowing you to keep track of your income and expense. The application also shows your income and spending history in the report of both table and diagram format. Application supports two languages: English and Vietnamese.

Expense Diary là ứng dụng hỗ trợ bạn quản lý tài chính một cách thông minh thông qua việc ghi lại các khoản thu, chi của bạn. Ứng dụng cũng hiển thị báo cáo về lịch sử thu chi của bạn dưới hai dạng bảng và đồ thị.Ứng dụng hỗ trợ hai loại ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Tags: diary tiếng việt

Users review

from 18 reviews

"Great"

7.8