HMRC

HMRC

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
About this App (Welsh language version below):
The HMRC App allows you to:
• Calculate your income tax
• Renew your tax credits online
• Go to tax credits and Child Benefit guidance
• Find a forms

HMRC Tax Calculator
Estimate how much Income Tax and National Insurance contributions you can expect to pay if you
are a UK taxpayer paying tax through PAYE and pay Class 1 NI contributions.
This simple calculator only works with National Insurance letter A. If your tax affairs are complex it
won't give an accurate estimate. It doesn't calculate any other taxes.
You will not be asked to provide any personal information. The information you enter isn't stored by
HMRC or used for any other purposes. The calculation result is not legally binding nor is it a demand
for payment

Renew Your Tax Credits Online
You can renew your tax credits online if you've received a tax credits renewal pack with an annual
declaration.
You can't renew online if the code on the bottom left of your declaration is 'TC 603 D 2'.
For more guidance, visit: https://www.gov.uk/renewing-your-tax-credits-claim

Go to tax credits and Child Benefit guidance
View guidance and use tools and calculators for tax credits and Child Benefit.

Forms
Search for HMRC forms, supplementary pages, worksheets and related help and guidance.

Disclaimer
This app reports anonymous usage statistics to help improve the service. You can view the Terms
and Conditions at http://www.hmrc.gov.uk/terms/
{WELSH TEXT]
Ynglyn â'r App hwn:
Mae App CThEM yn eich caniatáu i:
• Cyfrifo eich treth
• Adnewyddu eich credydau treth ar-lein
• Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
• Dod o hyd i ffurflen

Cyfrifiannell Dreth CThEM
Amcangyfrifwch faint o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol y gallwch ddisgwyl eu talu os
ydych yn drethdalwr y DU sy'n talu treth drwy TWE a chyfraniadau YG Dosbarth 1.
Mae'r gyfrifiannell syml hon dim ond yn gweithio gyda llythyren A Yswiriant Gwladol. Os yw eich
materion treth yn gymhleth, ni fydd yn rhoi amcangyfrif manwl gywir. Nid yw'n cyfrifo unrhyw drethi
eraill.
Nid yw'n gofyn i chi am unrhyw wybodaeth bersonol. Ni chaiff yr wybodaeth a rowch ei storio gan
CThEM na'i defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Nid yw canlyniad y cyfrifiad yn rhwymo mewn
cyfraith ac nid yw'n gais am dâl.
Adnewyddwch eich credydau treth ar-lein
Gallwch adnewyddu eich credydau treth ar-lein os ydych wedi derbyn pecyn adnewyddu credydau
treth gyda datganiad blynyddol.
Ni allwch adnewyddu ar-lein os taw'r cod ar yr ochr chwith ar waelod eich datganiad yw 'TC 603 D 2'.
Am arweiniad pellach, ewch i: https://www.gov.uk/renewing-your-tax-credits-claim

Ewch i arweiniad ar gredydau treth a Budd-dal Plant
Bwrw golwg ar arweiniad a defnyddio offer a chyfrifianellau ar gyfer credydau treth a Budd-dal Plant.

Ffurflenni
Chwilio am ffurflenni CThEM, tudalennau atodol, taflenni gwaith a help ac arweiniad perthynol.
Ymwadiad
Mae'r app hwn yn rhoi manylion anhysbys o'r defnydd er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
Gallwch weld y Telerau ac Amodau yn http://www.hmrc.gov.uk/cymraeg/terms/

Tags: paye tax 810l, hmrc tax calc.

Recently changed in this version

Updated for HMRCs 'Find a Form'.


Comments and ratings for HMRC
 • (62 stars)

  by Neil David on 22/07/2014

  Doesn't work

 • (62 stars)

  by Nathan Martin on 22/07/2014

  App will not load most likely because of a recent update! If fixed it would be a lot more useful.

 • (62 stars)

  by Xen B on 21/07/2014

  Crashes on launch every time on note 3. Works fine on my Yoga 10 though.

 • (62 stars)

  by Nikki Qureshi on 16/07/2014

  Doesn't work on my Galaxy S3

 • (62 stars)

  by Sai Kishore Kalisetti on 16/07/2014

  Black screen coming

 • (62 stars)

  by Raihan Ahmed on 14/07/2014

  Used to work but now I just get a black screen. Xperia z1 on 4.4.4

 • (62 stars)

  by Ashley Finney on 14/07/2014

  Galaxy S5.