THAI Smile i lert uScreenshots

Description

THAI & THAI Smile i lert u (Thai Airways) เป็น Mobile SOS Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แจ้งขอความช่วยเหลือต่างๆ เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย สามารถใช้งานบน Smart Phone ที่ได้รับความนิยม อาทิ iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry หรือแม้แต่ Samsung Smart TV Smart Phone ต้องมีระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Ground Positioning System (GPS) ทำงานผ่านเครือข่าย Internet บนสัญญาณ Edge, 3G, 4G หรือ WiFi ซึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีสัญญาณดังกล่าวให้บริการ
THAI & THAI Smile i lert u มีบริการหลักอยู่ 4 บริการ ได้แก่
I. i call รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในประเทศไทย ที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยว
II. i lert u โปรแกรมแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยสามารถเลือกความช่วยเหลือหรือผู้รับแจ้ง เช่น บริการทางการแพทย์ ตำรวจ เป็นต้น จากนั้นพิมพ์ข้อความสั้นเป็นภาษาใดๆ ก็ได้ที่ Google translation แปลได้ พร้อมถ่ายรูป แล้วส่งออก ระบบจะใส่พิกัดปัจจุบันของท่านไปโดยอัตโนมัติ พิกัดที่ส่งไปมีความละเอียดเพียงพอที่จะนำความช่วยเหลือมาถึงท่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถส่งข้อความและรูปภาพออกไปยัง Facebook , Twitter หรือเพื่อนๆ ได้ในคราวเดียวกัน
III. Where’re u โปรแกรมแสดงตำแหน่งปัจจุบันของเรา หรือเพื่อนของเรา ทั้งนี้ เราสามารถขอให้โรงแรมที่พักเป็นเพื่อนของเรา เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือเราหากหลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้น
IV. What’s ilertu? รวบรวม Clip แนะนำการใช้ i lert u
นอกจากนี้ จะพบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบินไทย ได้แก่ Little Captain(Mobile Game), THAI m Services และ THAI SMS Service ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบตารางบิน สำรองที่นั่ง Check-in และอื่นๆ ได้
ปัจจุบัน i lert u กำลังพัฒนา features เพิ่มเติม เช่น การรับทราบการเตือนภัยฉุกเฉินจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศพฉ.) (National Disaster Warning Center) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้องเรียนการหลอกลวงทางการท่องเที่ยวไปที่สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Bureau of Prevention and Assistance in Tourist Fraud) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โปรแกรมแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษก่อนส่ง หรือให้ผู้รับแปลข้อความที่ส่งจากภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษหรือไทย เป็นต้น

Users review

from 40 reviews

"Great"

8.2