แก้กรรมScreenshots

Description

"กรรมใดใครก่อ...กรรมนั้นย่อมตามสนอง" คนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีกรรม มีทั้งกรรมดี-กรรมชั่วแตกต่างกันไป กรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป เราไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ตนเองทำในอดีตได้ แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีได้ โดยที่เราไม่ทำกรรมชั่ว แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า "แก้กรรม" เป็นแอปที่รวบรวมสาเหตุของกรรมและการลดกรรมเอาไว้ เพื่อให้เรารู้เท่าทันกรรมที่เราทุกคนเคยกระทำไว้ ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ ช่วยบรรเทาให้เบาบางลง ทุกคนจะมีกรรมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้เรารู้เท่าทันกรรม และการลดกรรม เพื่อให้ชีวิตได้พบกับแสงสว่าง พบทางออกจากทุกข์ทั้งหลาย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปนี้จะช่วยเบาบางความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ ให้เบาบางลงไปได้บ้าง ทางที่ดีที่สุดแล้ว ก็คือยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่ง ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รักษาศีล เท่านี้ชีวิตก็จะเจริญสุขแล้ว........

https://www.facebook.com/rankarthai
tags:แก้กรรม,ธรรมะ,ลดกรรม
---
by ร้านค้าไทย.com

Tags: วิธีลดกรรม 74 วิธี

Users review

from 520 reviews

"Great"

8.8