A49

A49

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
แอพ A49 ทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในงานนิทรรศการครบรอบ 30 ปี ของบริษัท สถาปนิก49 จำกัด ณ. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น1 โซน EDEN

สถาปนิก 49 ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นบริษัทซึ่งประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมที่ให้บริการทั้งงานวางผัง งานจัดทำผังแม่บท งานออกแบบอาคาร รวมทั้งงานประสานงานและงานควบคุมการก่อสร้าง ขอบเขตการรับผิดชอบและการให้บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนาโครงการ การจัดการโครงการ ตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงขั้นตอนของงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างจนโครงการเสร็จสมบูรณ์

Screenshots A49
View bigger - A49 for Android screenshot
View bigger - A49 for Android screenshot
Comments and ratings for A49

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!