Choose Well | Dewis DoethScreenshots

Description

Choose Well for Android is your official guide to choosing the right NHS service in Wales if you become ill or are injured.

The app provides a complete listing of all of the following services in Wales:
- Emergency Departments (A&E)
- Minor Injuries Units
- GP Surgeries & Out of Hours Services
- Optometrists / Dentists
- Pharmacists and Flu Vaccine & Stop Smoking Services
- Sexual Health Services

Along with helpful information about each type of service, you can find the nearest services to you (map view or list) as well as contact details, opening hours and directions. For Sexual Health Services you can also see which services are offered at each clinic.

The app also now includes a wealth of Change4Life information to help you and your kids eat well and move more, and also provides access to the NHS Direct Wales website along with useful self-care information covering a wide range of topics.

You can choose between the English and Welsh languages and switch at any time.

The app is compatible with Android 4.0+.

-----------------------------------------------

Dewis Doeth ar gyfer yr Android yw eich canllaw swyddogol ar gyfer dewis y gwasanaeth GIG priodol i chi yng Nghymru os byddwch yn sâl neu wedi’ch anafu.

Mae’r ap yn rhoi rhestrau cyflawn o’r holl wasanaethau canlynol yng Nghymru:
- Unedau Damweiniau ac Achosion Brys
- Unedau Anafiadau Llai Difrifol
- Meddygon Teulu a Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau
- Optometryddion / Deintyddion
- Fferyllwyr a Brechu Ffliw & Gwasanaethau Atal Smygu
- Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol am bob gwasanaeth gallwch hefyd gael gwybod am y gwasanaethau sydd agosaf atoch chi (ar ffurf map neu restr) yn ogystal â manylion cyswllt, oriau agor a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd yno. Ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Rhywiol, gallwch hefyd weld pa wasanaethau sydd ar gael ym mhob clinig.

Mae’r ap bellach yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth Newid am Oes i’ch helpu chi a’ch plant fwyta’n dda a symud mwy, ac mae hefyd yn mynd â chi i wefan Galw Iechyd Cymru, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol ar hunanofal mewn ystod eang o bynciau.

Gallwch ddewis y Gymraeg neu Saesneg a newid yn ôl ac ymlaen rhyngddynt unrhyw bryd.

Mae’r ap yn cyd-fynd â Android 4.0+.

Users review

from 21 reviews

"Great"

7.6