พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

FREE

(5 stars)

(103)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
:: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 7-22
:: หมวด2 การใช้แรงงานทั่วไป มาตรา 23-37
:: หมวด3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38-43
:: หมวด4 การใช้แรงงานเด็ก มาตรา 44-52
:: หมวด5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา 53-77
:: หมวด6 คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 78-91
:: หมวด7 สวัสดิการ มาตรา 92-99
:: หมวด8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรา 100-107
:: หมวด9 การควบคุม มาตรา 108-115
:: หมวด10 การพักงาน มาตรา 116-117
:: หมวด11 ค่าชดเชย มาตรา 118-122
:: หมวด12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา 123-125
:: หมวด13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา 126-138
:: หมวด14 พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139-142
:: หมวด15 การส่งหนังสือ มาตรา 143
:: หมวด16 บทกำหนดโทษ มาตรา 144-159
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 160-166

Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 722, กฎหมายแรงงาน มาตรรา 117, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน日本語は, มาตรา 116,117, คุ้มครองแรงงาน มาตรา 23, การใช้แรงงานทั่วไป, ดาวน์โหลด ค่าชดเชย หมวด 11 มาตรา 118, พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 76, 77, กฎหมายแรงงานมาตรา118122.

Screenshots พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน for Android screenshot
Comments and ratings for พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!