FREE DOWNLOAD

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  :: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

  :: บทนิยาม มาตรา 1-6
  :: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 7-22
  :: หมวด2 การใช้แรงงานทั่วไป มาตรา 23-37
  :: หมวด3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38-43
  :: หมวด4 การใช้แรงงานเด็ก มาตรา 44-52
  :: หมวด5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา 53-77
  :: หมวด6 คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 78-91
  :: หมวด7 สวัสดิการ มาตรา 92-99
  :: หมวด8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรา 100-107
  :: หมวด9 การควบคุม มาตรา 108-115
  :: หมวด10 การพักงาน มาตรา 116-117
  :: หมวด11 ค่าชดเชย มาตรา 118-122
  :: หมวด12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา 123-125
  :: หมวด13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา 126-138
  :: หมวด14 พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139-142
  :: หมวด15 การส่งหนังสือ มาตรา 143
  :: หมวด16 บทกำหนดโทษ มาตรา 144-159
  :: บทเฉพาะกาล มาตรา 160-166

  Users review

  from 112 reviews

  "Awesome"

  9