ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญScreenshots

Description

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น

ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป

๑ การตีความ
๒ บทอธิบายศัพท์
๒ (๑) “ศาล”
๒ (๒) “ผู้ต้องหา”
๒ (๓) “จำเลย”
๒ (๔) “ผู้เสียหาย”
๒ (๕) “พนักงานอัยการ”
๒ (๖) “พนักงานสอบสวน”
๒ (๗) “คำร้องทุกข์”
๒ (๘) “คำกล่าวโทษ”
๒ (๙) “หมายอาญา”
๒ (๑๐) “การสืบสวน”
๒ (๑๑) “การสอบสวน”
๒ (๑๒) “การไต่สวนมูลฟ้อง”
๒ (๑๓) “ที่รโหฐาน”
๒ (๑๔) “โจทก์”
๒ (๑๕) “คู่ความ”
๒ (๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ”
๒ (๑๗) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
๒ (๑๘) “สิ่งของ”
๒ (๑๙) “ถ้อยคำสำนวน”
๒ (๒๐) “บันทึก”
๒ (๒๑) “ควบคุม”
๒ (๒๒) “ขัง”
๓ ขอบเขตของการจัดการแทนผู้เสียหาย
๔ ผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี
๕ ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
๖ ผู้แทนเฉพาะคดี
๗ ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคล
๗/๑ สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวหรือขัง
๘ สิทธิของจำเลย
๙ แบบของบันทึก
๑๐ แบบของถ้อยคำสำนวน
๑๑ การอ่าน การแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ซึ่งบันทึกหรือถ้อยคำสำนวน
๑๒ เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานทำขึ้น
๑๒ ทวิ ส่วนร่วมของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
๑๓ ภาษาในคดี
๑๓ ทวิ (ยกเลิก)
๑๔ ความสามารถสู้คดี
๑๕ การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม

ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล

หมวด ๑ หลักทั่วไป

๑๖ ขอบข่ายอำนาจศาล พนักงานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

หมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน

๑๗ ผู้มีอำนาจสืบสวน
๑๘ ผู้มีอำนาจสอบสวน
๑๙ ผู้มีอำนาจสอบสวน เมื่อเหตุเกิดในหลายท้องที่
๒๐ ผู้มีอำนาจสอบสวน เมื่อเหตุเกิดนอกราชอาณาจักรไทย
๒๑ ผู้มีอำนาจชี้ขาดตัวบุคคลผู้มีอำนาจสอบสวน

หมวด ๓ อำนาจศาล

๒๒ เขตอำนาจศาล กรณีทั่วไป
๒๓ หลายศาลมีอำนาจชำระคดีเดียวกัน
๒๔ เขตอำนาจศาล สำหรับคดีหลายคดีอันเกี่ยวเนื่องกัน
๒๕ การชำระคดีอันเกี่ยวเนื่องกัน
๒๖ การโอนคดีเป็นกรณีพิเศษ
๒๗ การคัดค้านผู้พิพากษา

Tags: วิธีพิจารณาความอาญา , ประมวลกฎหมาย , ประมวลกฎหมายไทย , วิธีพิจารณาความอาญ

Users review

from 274 reviews

"Great"

8.8