FREE DOWNLOAD

พระราชบัญญัติจราจรทางบก

  • SEARCH TYPE
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก icon

  พระราชบัญญัติจราจรทางบก

  by: 188 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522

  กฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยของการจราจรทางบก คือการใช้ทางของผู้ขับขี่ และคนเดินเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นได้ง่าย จึงต้องมีข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ รวมทั้งการห้ามผู้ขับขี่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน หรือวัตถุออกฤทธิ์อย่างอื่น ตามที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจร เป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบผู้ขับขี่ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 43 ทวิ, 157 ทวิ)ข้อสังเกต
  ปัจจุบันวัตถุออกฤทธิ์กลุ่มแอมเฟตามีนไม่มีแล้ว เนื่องจากเปลี่ยนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ส่วนวัตถุออกฤทธิ์อย่างอื่นที่จะถูควบคุมตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ยังไม่มีประกาศใด ๆ ในราชกิจจานุเบกษา

  Tags: app พ.ร.บ , app พรบ จราจร , พ.ร.บ.จราจร , พระราชบัญญัติจราจรทางบก

  Users review

  from 188 reviews

  "Awesome"

  9