พระราชบัญัติประกันชีวิตScreenshots

Description

พระราชบัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
2. เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

Tags: thai , บัญัติ

Users review

from 5 reviews

"Awesome"

10