Büyük Şafii FıkhıScreenshots

Description

Programda Şafii fıkıh kitaplarından " Büyük Şâfii Fıkhı" bulunmaktadır...

'Kureyş'in âlimi yeryüzünü İlimle dolduracaktır' hadîsine mazhar olan İmam Şafii'nin kendi döneminde payesine yetişmiş kimsenin olmadığında şek ve şüphe yoktur. İmam Şafii Hicaz'ın ilmini elde ettikten sonra Medine'ye hocası İmam Mâlik'e kendisinden Medine'nin ictihadlarıni almak için gitmiş, Medine ekolünün görüşlerini öğrendikten sonra da Irak'a gidip İmam Muhammed eş-Şeybanî'den Küfe ekolünün ilmini almıştır. İkinci kez Irak'a gittiğinde ise Irak'ın genç muhaddisi Ahmed b. Hanbel'e misafir olmuş, hem ondan ilim almış hem de ona ilim öğretmiştir. Böylece Mısır dışında İslâm âleminin ilmî istinbatlarının tümüne vakıf olmuştu. Eksiklerini tamamlamak için daha sonra Mısır'a giderek oradaki ilim erbabıyla görüşmüş, kendileriyle ilim alışverişinde bulunmuş ve sonunda ictihadları mutlak menziline terakki etmişti

Mısır'da bulunan âlimlerin çoğu eski mezheblerini bırakarak İmam Şafii'nin peşinden gitmişler ve hatta hocası İmam Mâlik'in ictihadları Mısır'da ve Afrika'nın birçok merkezinde neredeyse tamamen silinip gitmişti.Çünkü Mâliki mezhebinin birçok âlimi Şafii mezhebine geçmişlerdi.

İşte elinizde tuttuğunuz eser, bu büyük imamın ictihadlarının delille­rini, mezhebinin esaslarım çok güzel bir tarzda siz okuyuculara sunmak­tadır. Âlemlerin rabbi Allah'a hamd u sena; Hz. Peygamber'e, âl ve as­habına salât u selâm olsun!

1 - Büyük Şafi Fıkhı
2 - Taharet
3 - Sular
4 - Kaplar
5 - Taharetin Çeşitleri
6 - İstinca
7 - Abdest
8 - Mestler Üzerine Meshetmek
9 - Guslün Hüküm Ve Çeşitleri
10 - Teyemmüm
11 - Namaz
12 - Ezan ve Kamet
13 - Namazın Sıhhatinin Şartları
14 - Namazın Rükunları
15 - Namazın Sünnetleri
16 - Namazın Mekruhları
17 - Namazı Bozan Şeyler
18 - Sehiv Secdesi
19 - Tilavet Secdesi
20 - Cemaat Namazı
21 - Sefer Namazı
22 - Korku Namazı
23 - Cuma Namazı
24 - Nafile Namazı
25 - Bayram Namazlar
26 - Fıtır Sadakası
27 - Kurban
28 - Teravih Namazı
29 - Kusuf ve Husuf Namazı
30 - İstiska (Yağmur) Namazı
31 - Cenaze Ahkâmı
32 - Zekat
33 - Oruç
34 - İtikaf
35 - Hac ve Umre
36 - Yeminler
37 - Nezirler
38 - Avlanan ve Boğazlanan Hayvanlar
39 - Akika
40 - Yiyecek ve İçecekler
41 - Elbiseler ve Zinetler
42 - Kefaretler
43 - Nikah
44 - Talak
45 - İddet
46 - Nafaka
47 - Hadane
48 - Rıda
49 - Neseb
50 - Lakit
51 - Vakıf
52 - Vasiyet
53 - Feraiz
54 - Hacb
55 - Mefkud
56 - Feraizde Hesap İlmi
57 - Red
58 - Münasahat
59 - Zevi'l-Erham'ın Mirasçı Olması
60 - Terekenin Taksimi
61 - Münasahat Hakkında Bir Mesele
62 - Hünsa Hakkında
63 - Bey' (Alış-Veriş
64 - Alışverişten Cayma
65 - Özel Alışverişler
66 - Alışveriş Adabı
67 - İkale
68 - Selem Akdi
69 - Riba (Faiz)
70 - Sarf
71 - Karz (Borç)
72 - Hibe
73 - El-Umra Ve'r-Rukba
74 - İcare
75 - Ceale
76 - Sulh
77 - Havale
78 - Şufa
79 - Musakat
80 - Muzaraa ve Murabaha
81 - Ariye
82 - Şirket
83 - Kırad (Mudaraba)
84 - Vedia
85 - Lukata
86 - Rehin
87 - Kefalet
88 - Vekalet
89 - Vekilin Tasarruflarının Sınırı
90 - İkrah
91 - Gasb
92 - Cinayetler ve Cezaları
93 - Kısas
94 - Diyetler
95 - Kasame
96 - Katlin Keffareti
97 - Hadler
98 - Zinanın Cezası
99 - Kazfın Cezası
100 - İçki İçmenin Cezası
101 - Hırsızlığın Cezası
102 - Yol kesmenin Cezası
103 - Sayyal
104 - Bağilik
105 - Ridde-İrtidat
106 - Namazı Terketmenin Hükmü
107 - C ihad Hükümleri
108 - Cihadın Merhaleleri ve Adabı
109 - Hüdne ve İsti'man
110 - Müsabaka
111 - Münadıla
112 - Levh
113 - Kaza, Yargı
114 - Davalar, Deliller, Şahitler

Program özellikleri
*Eser kitap modunda hazırlanmış olup sonraki metinler sayfa sayfa geçişle gelmektedir.
*Arama modülü vardır.
*Son kalınan yere Ayraç ekleyebilirsiniz"
*Metinleri seçerek paylaşabilirsiniz
*sayfa içerisinde kelime arayıp bulunan kelimeyi renkli bir biçimde görebilirsiniz
*Okuma ekranının arkaplanını ve yazı fontunun rengini ve font stilini değiştirebilirsiniz.
*Programda çimdik hareketiyle yazıları büyütüp küçültebilirsiniz.

keywords; şafii fıkhı, şafii, şafi, minhac, muğnil muhtaç, gayet,

Users review

from 358 reviews

"Awesome"

9