GIÓ VĨNH CỬUScreenshots

Description

écgây Ghêôrơghiêvích Giêmaichixơ là một nhà văn chuyên viết về đề tài biển .
“ Gió vĩnh cửu “ - là tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tiên của ông .
Khi đánh giá về cuốn sách này giáo sư I.A.Êphơrêmốp đã viết :
“ Cuốn truyện khoa học viễn tương “ Gió vĩnh cửu “ là sự kết hợp giữa đề tài về biển với bức tranh khoa học viễn tưởng trong tương lai .
Khác với nhiều truyện khoa học viễn tưởng của các tác giả khác như Giuyn Vécnơ với cuốn “ Hai vạn dặm dưới biển “ , G.B.Ađamôp với “ BÍ mật hai đại dương “ , A.Beliaép với “ Người cá “ v . V .. “ Gió vĩnh cửu “ của Giêmaichixơ nói lên không khí lao động tươi vui của những người nghiên cứu và khai thác biển vì lợi ích của xã hội cộng sản .

Tags: gio vinh cuu , hai vạn dặm dưới đáy biển audio