Mana 366Screenshots

Description

At pinaulanan niya sila ng mana upang makain. At binigyan sila ng trigo ng langit. (Mga Awit 78:24)
Ako ang tinapay ng kabuhayan. (Juan 6:48)

And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. (Psalms 78:24)
I am that bread of life. (John 6:48)

kjv, bible, Biblia, Tagalog, Ingles, Manna, Mana, 金句