Tục tái sinh duyênScreenshots

Description

TỤC TÁI SANH DUYÊN
======================
Hoàng Phủ Kính , vợ là Doãn vương phi.
Sinh được:
1. Hoàng Phủ Trưởng Hoa. Sau vua Nguyên Thành Tôn lập làm hoàng hậu.
2. Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Sau kết duyên cùng Mạnh Lệ Quân, Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc.
o0o
Hoàng Phủ Thiếu Hoa, vợ là Mạnh Lệ Quân
Tô Ánh Tuyết
Lưu Yến Ngọc
Sinh được năm trai
1. Hoàng Phủ Triệu Câu - con Mạnh Lệ Quân
2. Hoàng Phủ Triệu Phượng - con Mạnh Lệ Quân
3. Hoàng Phủ Triệu Lân - con Lưu Yến Ngọc
4. Hoàng Phủ Triệu Tường - con Tô Ánh Tuyết
5. Hoàng Phủ Triệu Thụy- con Tô Ánh Tuyết
Và hai gái:
1. Hoàng Phủ Phi Giao - con Mạnh Lệ Quân
2. Hoàng Phủ Phi Loan - con Tô Ánh Tuyết
Biên Soạn: NGUYỄN ĐỖ MỤC

Users review

from 3 reviews

"Awesome"

10