UtilDict

UtilDict

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
Từ điển hỗ trợ đa ngôn ngữ, phiên bản hiện tại hỗ trợ kiểu dữ liệu của stardict.
Bạn có thể download stardict anh việt ở link sau để chung vào một thư mục rồi sử dụng chức năng ADD_NEW của app, dẫn đến thư mục này để add từ điển vào.

https://www.dropbox.com/sh/l8kw85h6cxc9103/4IE88wyyZd

Comments and ratings for UtilDict

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!