UtilDictScreenshots

Description

Từ điển hỗ trợ đa ngôn ngữ, phiên bản hiện tại hỗ trợ kiểu dữ liệu của stardict.
Bạn có thể download stardict anh việt ở link sau để chung vào một thư mục rồi sử dụng chức năng ADD_NEW của app, dẫn đến thư mục này để add từ điển vào.

https://www.dropbox.com/sh/l8kw85h6cxc9103/4IE88wyyZd