Antonín Vonderka

 • Matematika pro 4. ročník

  Matematika pro 4. ročník

  $1.07

  Témata: 1. Násobení a dělení jednociferným číslem (zpaměti) 2. Sčítání a odčítání (zpaměti) 3. Porovnávání čísel 4. Zaokrouhlování a zápis čísel 5. Písemné sčítání a odčítání 6. Slovní úlohy 7. Písemné dělení jednociferným dělitelem 8. Geometrie - obvody jednoduchých rovinných útvarů 9. Písemné...

 • Matematika pro 1. ročník

  Matematika pro 1. ročník

  $1.01

  Obsah aplikace: 1. Sčítání a odčítání do 5, 10 a 20 (bez přechodu desítky) 2. Porovnávání, poznávání čísel 3. Sčítání a odčítání do 20 - hra 4. Geometrie, orientace v prostoru 5. Slovní úlohy (zvlášť do 10 a do 20) U slovních úloh je možné psaný text nechat...

 • Český jazyk pro 4. ročník

  Český jazyk pro 4. ročník

  $1.01

  Procvičovaná témata: Podstatná jména - určujeme jejich pád, číslo, vzor a rod Slovesa - určujeme osobu, číslo, čas a způsob Pravopis koncovek podstatných jmen + hra Podmět a přísudek Slovní druhy Opakovací cvičení - tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných...

 • Český jazyk pro 2. ročník

  Český jazyk pro 2. ročník

  $0.99

  Učivo, procvičované v aplikaci: T1: Tvrdé a měkké souhlásky T2: Řazení slov podle abecedy T3: Párové souhlásky, psaní u,ú,ů T4: Sestavování vět ze slov T5: Druhy slov (podst. jm, slovesa, předložky) T6: Samohlásky a souhlásky T7: Slabiky T8: Druhy vět

 • Matematika pro 2. ročník

  Matematika pro 2. ročník

  $1.00

  Početní výkony v rozsahu 0-100. Učivo: T1: Sčítání, odčítání, porovnávání čísel T2: Porovnávání, násobení, dělení (2,3,4,5,10) T3: T1+T2, závorky T4: Zápis a zaokrouhlování čísel T5: Slovní úlohy T6: Geometrie

 • Are you this developer?