Antonín Vonderka

 • Matematika pro 4. ročník ZŠ

  Matematika pro 4. ročník ZŠ

  $1.12

  Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra - Sčítání a odčítání zpaměti - Porovnávání čísel - Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky - Písemné sčítání a odčítání - Písemné dělení jednociferným dělitelem - Zaokrouhlování a...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  $1.12

  Obsah aplikace: Orientace (Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....) Logické řady (Ukaž, co do řady nepatří) Vyhledávání stejného (Najdi stejné obrázky) Části do celku (Sestav obrázek z jeho částí) Posloupnost - určování pořadí (První, poslední ...) Vyber obrázky, jejichž...

 • Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

  $1.12

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3)...

 • Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $1.12

  Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavnájména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme...

 • Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

  $1.12

  V aplikaci najdete tato témata: 1) Druhy zájmen (test, hra, přehled učiva) 2) Druhy číslovek (test, 2 hry, přehled učiva) 3) Psaní předložek a předpon s,z, předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek vyslovovaných -bje-, -pje-, -vje- 4) Shoda přísudku s podmětem 5) Pravopis koncovek...

 • Matematika pro 3. ročník ZŠ

  Matematika pro 3. ročník ZŠ

  $1.12

  Seznam témat: 1 - Násobení a dělení (beze zbytku) + HRA 2 - Sčítání, odčítání (zpaměti) + HRA 3 - Porovnávání čísel + HRA 4 - Písemné sčítání a odčítání 5 - Dělení se zbytkem 6 - Zaokrouhlování, zápis čísel 7 - Slovní úlohy, zápis výsledku do tabulky Pořadí a body 8 -...

 • Slovní druhy

  Slovní druhy

  $0.94

  Ve hře o 6 úrovních určujeme 10 druhů slov v zobrazené větě. Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5....

 • Angličtina pro 3. ročník

  Angličtina pro 3. ročník

  $1.31

  V první části procvičujeme učivo formou výuky a testů. VÝUKA: Po klepnutí na český výraz uslyšíme anglický překlad. TEST: Nejprve slyšíme anglický překlad a pak vybíráme odpovídající český výraz. Test nepokračuje, dokud jsme nevybrali správně. Seznam témat: Abeceda Barvy Číslovky 1-12 Číslovky...

 • Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

  (64)

  (1)


  $1.12

  Témata: 1) Tvrdé a měkké souhlásky 2) Psaní u-ů-ú ve slovech 3) Párové souhlásky (spodoba znělosti) + HRA 4) Řazení slov podle abecedy 5) Druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací a přací) 6) Slovní druhy (podstatné jméno, sloveso, předložka) 7) Věta, slova, slabiky 8) Samohlásky a...

 • Angličtina-konverzace 2

  Angličtina-konverzace 2

  $0.94

  Hlavní témata: 1. Cestování autem 2. Cestování vlakem 3. Cestování hromadnou dopravou (MHD) Dílčí témata: 1. - O autě ... - Pokyny při jízdě - Dotazy na cestu - U čerpací stanice - V půjčovně aut - Poruchy - V autoopravně - Dopravní nehoda - Dopravní přestupek - Taxi - Autostop 2. - Úvodem ......

 • Are you this developer?