Chaiyaporn Suratemeekul

 • HOSxP Photo Snap

  (64)

  (3)


  FREE

  โปรแกรมสำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย หรือ รูปเอกสารต่างๆ ด้วย Mobile Device แล้วเลือกใช้รูปที่ถ่ายเอาไว้จาก HOSxP XE โปรแกรมนี้ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม HOSxP XE (ผ่าน Mobile Datasnap Gateway ใน HOSxP XE) โปรแกรมนี้ต้อง Login ด้วยรหัสผู้ใช้งานของ HOSxP รูปที่บันทึกเอาไว้จะไปแสดงผ่านระบบ Mobile Dropbox...

 • HOSxP Mobile

  (69)

  (16)


  FREE

  โปรแกรม HOSxP สำหรับ Mobile Application รองรับการทำงานกับฐานข้อมูลของระบบ HOSxP ผ่านอุปกรณ์ Android ซึ่งจะมาแทนที่ระบบ iHOSxP ในการทำงาน สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล (MySQL) ได้โดยตรง หรือจะเชื่อมต่อผ่าน BMS Mobile Gateway ก็ได้ ซึ่งหากเปิดใช้งาน BMS Mobile Gateway เครื่อง Mobile...

 • Are you this developer?