Spidec

 • learn english via listening

  (50)

  (31)


  FREE

  Application building on book "Learning English Via Listening". Include 6 vols, each vol include approximate 100 lessons. Very good for ielts practice listening For TOEIC usefull in first 3 vols. Main function: Listening lesson. Lookups and store new word of each lesson in-app....

 • Dictionary Japanese Vietnamese

  (56)

  (11)


  FREE

  Japanese Vietnamese Dictionary ; Vietnamese Japanese Dictionary Japanese Vietnamese Dictionary has more 100.000 words Japanese - Vietnamese; and 70.000 words Vietnamese - Japanese, and has standard pronunciation. Japanese Vietnamese Dictionary free just uses 15mb internal memory, remaining in...

 • 600 essential words for toeic

  (54)

  (63)


  FREE

  Ứng dụng được xây dựng dựa trên sách "600 Essential Words For TOEIC" (600 từ vựng TOEIC cơ bản). Bao gồm 50 chủ đề, mỗi chủ đề gồm 12 từ. Chức năng chính: Trực quan hóa từ vựng, phiên âm chuẩn cho mỗi từ. Cung cấp nghĩa thường được sử dụng nhất cho mỗi từ, và bên canh đó cũng sẽ cung...

 • Check Your TOEIC words

  (64)

  (4)


  FREE

  This application is very helpfull for check your vocabublary TOEIC. Includes 50 units, each unit includes 12 words. Main functions: Provide common words for TOEIC test: include explain, example of this words. Provide function check words follow each unit. tags: 600 essential words for toeic,...

 • Are you this developer?