PIKACHU Classic

Screenshots

Description

Pikachu Classic phiên bản được xây dựng giống hệ bản trên PC với 3 cấp độ. Được sản xuất và phát hành miễn phí bỏi MBIN.VN .

Tags: pikachu classic , picachu classic , pikachu games classic , pikachu , приложение pikachu на компьютер , pikachu cap 4 , pikachu classic type

Users review

from 66 reviews

"Awesome"

9.4