Tìm Điểm Giống NhauScreenshots

Description

Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm 4 điểm giống nhau của 2 hình trong khoảng thời gian ngắn.

Tags: game tim diem giong nhau cho , tim diem giong nhau , timdiemgiongnhau , tim diem giong nhau cho , game tim diem giong nhau , tìm điểm giống nhau , game tìm điểm giống nhau cho , game tim hinh giong nhau cho , game tìm điểm giống nhau

Users review

from 194 reviews

"Great"

7.8