Tìm Điểm Giống Nhau

Screenshots

Description

Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm 4 điểm giống nhau của 2 hình trong khoảng thời gian ngắn.

Tags: game tim diem giong nhau cho , tim diem giong nhau , timdiemgiongnhau , tim diem giong nhau cho , game tim diem giong nhau , game tìm điểm giống nhau cho , tìm điểm giống nhau , game tim hai diem giong nhau cho , tim diem giong nhau trong hinh

Users review

from 194 reviews

"Great"

7.8