Pravoslaven Kalendar

Download Pravoslaven Kalendar Pravoslaven Kalendar icon

Pravoslaven Kalendar

by: Medo | 9.2 488

9.2 Users
rating

Screenshots

Description

Language: Macedonian
Year: 2015

Pravoslaven Kalendar is a simple Android app that displays the religious holidays from the Macedonian Orthodox calendar.

Features:
* Beautiful design
* Artwork and icons from the rich Orthodox history
* Display of the holidays for the current year
* Detailed description for all saints
* List of fasting / allowed foods for the current day
* Calendar widget for convenient display on your homescreen
* Calendar with major religious and national holidays
* Wallpaper with Orthodox artwork
* Holiday's sharing
* Favorite holiday notifications

The code is open source and anyone can contribute.
https://github.com/TheMedo/PravoslavenKalendar

The font used for the major holiday is the new Macedonian font - Kapak
http://www.creativexchng.com/

-

Јазик: Македонски
Година: 2015

Православен Kалендар е едноставна Андроид апликација која овозможува преглед на верските празници од македонскиот православен календар.

Карактеристики:
* Елегантен дизајн
* Икони од богатата Христијанска историја
* Приказ на празниците за тековната година
* Детален опис за сите празници и светци
* Листа на пости и дозволени типови храна за тековниот ден
* Календар (џиџе) за брз пристап од работниот екран
* Календар со означени верски и национални празници со неработни денови
* Можност за поставување дневни позадини со Христијански икони
* Споделување на празници
* Известувања за омилените празници

Кодот е отворен и секој може да придонесе за развојот на Православниот Календар.
https://github.com/TheMedo/PravoslavenKalendar

Фонтот на големиот празник е новиот македонски фонт - Капак
http://www.creativexchng.com/

Tags: pravoslaven kalendar , pravoslaven kalendar 2013 , pravoslaven kalendar 2013 mk , makedonski pravoslaven kalendar , pravoslaven kalendar mart , pravoslaven kalendar 1971 , pravoslaven kalendat 2013 , pravoslaven kalendar 2013 makedonija , makedonski pravoslaven kalendar 2014

Users review

from 488 reviews

"Awesome"

9.2

Users activity

hristina

by hristina

Downloaded

Robert

by Robert

Downloaded

Milan

by Milan

Downloaded

olgica

by olgica

Downloaded

Dragoljub

by Dragoljub

Downloaded

Meri

by Meri

Downloaded