FREE DOWNLOAD

Smart Saving

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  เป็น Application เกี่ยวกับการบันทึกรายการใช้จ่ายภายในชีวิตประจำ พร้อมเครื่องมือในการคำนวณทางการเงิน อาทิเช่น ออมก่อนรวมกว่า ที่ช่วยวิเคราะในเรื่องการออม และเครื่องมือในการคำนวณดอกเบี้ย การซื้อรถ ซื้อบ้านเป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้รู้ถึงภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นการดอกเบี้ยดังกว่า ดังชื่อแอป Smart Saving (การออมอย่างฉลาด) โดยมุ่งเน้นไปที่บุคคลในที่กำลังศึกษาไปจนถึงวันทำงานที่ต้องการจะวางแผนการใช้ชีวิต ในส่วนการใช้งานสามารถใช้ได้ในทุก ๆ ที่แม้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ คือ โหลดแอปพิเคชั่นมาติดตั้งใหม่ ก็สามารถใช้งานต่อได้

  Users review

  from 1 reviews

  "Awesome"

  10