FREE DOWNLOAD

Berneboel

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Hjir binne Oane, Jentsje, Doede, Tep, Elske en Hylke-Piter! Hjir is Berne Boel!

  In app grôtfol mei spultsjes, ferhaaltsjes, filmkes, ferskes en oar fleurich Frysk talemateriaal. Spesjaal foar de groepen 1 en 2 fan de basisskoalle.

  Mediaheads, de provinsje Fryslân en Cedin/Taalsintrum Frysk hawwe it edukative platfoarm 'Berne Boel' mei-inoar ûntwikkele. Berne Boel is in digitale Fryske learomjouwing foar de groepen 1 en 2 dy’t oanslút by de tema’s fan de taalmetoade Studio F.

  Users review

  from 8 reviews

  "Great"

  7.2