FREE DOWNLOAD

Cryptosgraphy Message

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Cryptosgraphy Message เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในการสร้างข้อความแบบเข้ารหัสโดยใช้ทฤษฏี Classical Cryptography เป็นส่วนช่วยในการคิดอัลกอริทึม ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารหัสดังนี้
  1. Caesar cipher
  2. Monoalphabetic cipher
  3. Playfair cipher
  4. Vigenery cipher

  โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จักรชัย โสอินทร์
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Tags: transportation cipher , message apps , แบบ playfair cipher

  Users review

  from 2 reviews

  "OK"

  4