FREE DOWNLOAD

สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 2

  • SEARCH TYPE
  สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 2 icon

  สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 2

  by: Mr. Kid Maitham 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  ผู้จัดทำได้พัฒนารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ได้ทันที
  - มีเนื้อหาบทเรียน เป็นขั้นตอน
  - VDO ทบทวนบทเรียน
  - กิจกรรมท้ายบทเรียน

  Tags: การสอนโปรแกรม paint , ภาพประกอบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอ , รูปจากโปรแกรม paint , โปรแกรม paint , โปรแกรมเพ้นท์