FREE DOWNLOAD

YGS LYS FELSEFE AKIMLARI

  • SEARCH TYPE
  YGS LYS FELSEFE AKIMLARI icon

  YGS LYS FELSEFE AKIMLARI

  by: 110 7.4

  7.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  BU UYGULAMADA,
  FELSEFE AKIMLARI BULUNMAKTADIR.
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLERİM.

  FELSEFE AKIMLARI
  Rasyonalizm (Akılcılık) :
  Rasyonalizme göre zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır.
  O halde doğru bilginin kaynağı akıldır.
  Duyu organlarının verileri geçici ve doğruluğu kesin olmayan bilgilerdir ve bu verilere güvenilemez.
  Felsefe evreni ve insanı kavrarken aklı kullanarak doğru bilgilere ulaşabilir.
  Temsilcileri: Sokrates Platon Aristoteles Farabi Descartes Spinoza Leibniz Hegel
  Empirizm (Deneycilik)
  Doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır.
  İnsan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer.
  Bilginin kaynağı deneydir.
  Empirizm deneye dayanan fiziği temel alır.
  Empirizmin ilk örnekleri ilkçağda Epikürosta görülür.
  Ona gör bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur.
  Temsilcileri: John Locke David Hume

  Sensüalizm (Duyumculuk):
  beş duyu verisinin verilerini doğru kabul eden görüş. Empirizmi doğrudan duyu algısı olarak kabul eder. Duyu algılarının dışındaki bilgi kaynaklarını reddeden görüş zihnin soyutlama gücüyle elde ettiği kavramların bilgi olduğunu da reddeder.
  Temsilcileri: George Berkeley Condillac
  Kritisizm (Eleştiricilik) :
  Kristizm bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı ele alarak rasyonalizmle empirizmi uzlaştırmak ister.
  Temsilcisi: Immanuel Kant

  Pozitivizm (Olguculuk) :

  Temsilcisi: Auguste Comte

  Neopozitivizm ( Analitik Felsefe ) ( Mantıkçı Empirizm ):

  Temsilcisi : Ludwig Wittgenstein Schlick Rudolf Carnap ve Reichenbachdır.
  Entüisyonizm ( Sezgicilik ) :

  Temsilcileri: Henri Bergson Gazali

  Pragmatizm ( Faydacılık ) :

  Temsilcileri: William James John Dewey

  Fenomenoloji ( öz-görüngübilim ) :

  Temsilcisi: Edmund Husserl

  Sofizm ( Kuşkuculuk ):

  Temsilcisi: Protagoras Gorgias

  Septisizm ( sistematik kuşkuculuk şüphecilik ) :

  Sensüalist Septisizm ( Duyumcu kuşkuculuk ):

  Nihilizm ( Hiççilik ) :

  Temsilcileri: Gorgias W.F. Nietzsche

  İmmoralizm ( Ahlak anlayılarını reddetme ):

  Taoizm ( Hiççilik ):

  Realizm ( Gerçekçilik ) :

  Oluşçuluk ( Süreç Felsefesi ):

  Temsilcileri: E. Mach H. Bergson ve N. Whitehead

  Düalizm ( ikicilik ):

  Hedonizm ( Hazcılık ):

  Egoizm ( Bencillik ):

  Anarşizm ( Baştanımazcılık ):

  Temsilcileri: Proudhon Bakunin Kropotkin ve Stirner

  Egzistansiyalizm ( Varoluşçuluk ):

  Teizm ( Tanrıcılık ):

  Deizm ( Yaratanclık ):

  Panteizm ( Tüm tanrıcılık ) :

  Politeizm ( Çoktanrıcılık ):

  Monotezim ( Tektanrıcılık ):

  Ateizmdir ( Tanrı tanımazlık ):

  Agnostisizm ( Bilinemezcilik ):

  Stoacılık ( Kadercilik ):

  Temsilcileri: Epiktetos ve Kıbrıslı Zenon

  Hümanizm ( İnsancıllık ):

  Aristo telizm ( Aristoculuk ):

  Patristik Felsefe ( Kilise babaları felsefesi ):

  Temsilcisi: Augustinus

  Skolastisizm ( Kilise okulları felsefesi ):

  Temsilcileri: Aquinalı Thomas Anselmus Ockhamlı William

  Nominalizm ( Adcılık ):

  Voluntarizm ( İstenççilik ):

  İşrakizm ( Işıkçılık ):

  Meşşaiye ( Yürüyenler ):

  Materyalizm ( Maddecilik ):

  İdealizm ( Fikircilik ):

  Kartezyenler ( Descartesciler ):

  Monizm ( Bircilik ):

  Spiritüalizm ( Ruhçuluk ):

  Romantizm ( duygusalcılık ):

  Relativizm ( Görecelilik ):

  Metafizik ( Fizikötesi ):

  Mistisizm ( Gizemcilik ):

  Sosyalizm

  Emperyalizm
  Sömürgecilik

  Kapitalizm

  Liberalizm
  ..........................
  DAHA FAZLASI UYGULAMANIN İÇİNDEDİR...
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 110 reviews

  "Great"

  7.4