FREE DOWNLOAD

หนังสือพงษาวดารเหนือ

  • SEARCH TYPE
  หนังสือพงษาวดารเหนือ icon

  หนังสือพงษาวดารเหนือ

  by: Thanakorn Papan 73 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  พงศาวดารเหนือ

  พระราชพงษาวดารเหนือ ตีพิมพ์ครั้งแรกในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2457 มีรายละเอียดปรากฏในคำนำของหนังสือดังดังกล่าว ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดังนี้

  หนังสือพงษาวดารเหนือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แต่ยังดำรงพระเกียรติยศเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชา (น้อย) เปนผู้รวบรวมเรื่องมาเรียบเรียง เมื่อปีเถาะนพศก จุลศักราช ๑๑๖๙ พ.ศ. ๒๓๕๐ ต้นฉบับที่มีในหอพระสมุดมีบานแพนกดังนี้

  "ข้าพระพุทธเจ้า พระวิเชียรปรีชาน้อยเจ้ากรมราชบัณฑิตย์ขวาได้รับพระราชทานเรียงเรื่องสยามราชพงษาวดารเมืองเหนือ ตั้งแต่บาธรรมราช สร้างเมืองสัชชนาไลยเมืองสวรรคโลก ได้เสวยราชสมบัติ ทรงพระนามพระเจ้าธรรมราชาธิราช เปนลำดับลงมาจนถึงพระเจ้าอู่ทอง สร้างกรุงศรีอยุทธยาโบราณราชธานี โดยกำลังสติปัญญาสักกานุรูปอันน้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ"

  หนังสือที่รวมเรียกว่าพงษาวดารเหนือนี้ที่จริงเปนหนังสือหลายเรื่องมีมาแต่ครั้งกรุงเก่า แต่เดิมดูเหมือนจะจดจำไว้เปนเรื่องต่าง ๆ กัน ได้เคยเห็นบางเรื่องมีอยู่ในที่อื่น จะพึ่งเอามารวบรวมแลแต่งหัวต่อเชื่อมให้เปนเรื่องเดียวกัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชาเรียบเรียง วิธีเรียบเรียงอยู่ข้างจะไขว้เขวสับสน บางทีเรื่องเดียวกันเล่าซ้ำเปนสองหนก็มี หนังสือพงษาวดารเหนือนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้พิมพ์เปนครั้งแรก เมื่อปีมเสงเอกศก จุลศักราช ๑๒๓๑ พ.ศ.๒๔๑๒ มีเรื่องตำนานพระแก้วมรกฎติดอยู่ข้างท้ายด้วย ในการพิมพ์ใหม่ครั้งนี้เพื่อจะให้สดวกแก่ผู้อ่าน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อเรื่องไว้ทุก ๆ เรื่องในพงษาวดารเหนือ แลเรื่องที่เล่าซ้ำกันได้ตัดออกเสีย แต่ขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่า หนังสือพงษาวดารเหนือนี้พิมพ์ตามฉบับเดิม ข้าพเจ้าไม่ได้สอบสวนลงเนื้อเห็นความจริงเท็จของเรื่องราวไว้ในที่นี้

  เนื้อหา

  ๑ บานแพนกเดิม

  ๒ พระราชพงษาวดารเหนือ

  ๓ เรื่องพระยาสักรดำตั้งจุลศักราช

  ๔ สร้างเมืองสวรรคโลก ยกบาธรรมราชขึ้นเปนพระยาธรรมราชาครองเมืองสวรรคโลก

  ๕ เรื่องพระร่วงอรุณกุมารเมืองสวรรคโลก

  ๖ เรื่องสร้างเมืองพิศณุโลก

  ๗ สร้างเมืองเสนาราชนคร

  ๘ เรื่องพระยากาฬวรรณดิศตั้งเมืองต่าง ๆ

  ๙ เรื่องที่กัลปนา

  ๑๐ ทำเนียบคณะสงฆ์

  ๑๑ เรื่องพระร่วงเมืองศุโขไทย

  ๑๒ เรื่องพระยาแกรก

  ๑๓ เรื่องพระนเรศวรหงษา

  ๑๔ เรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

  ๑๕ เรื่องผีลอยน้ำ

  ๑๖ เรื่องพระมาลีเจดีย์

  ๑๗ เรื่องพระยากง

  ๑๘ เรื่องพระเจ้าอู่ทอง

  ๑๙ เรื่องพระบรมราชา

  ๒๐ เรื่องขุนสิงหฬสาคร

  ๒๑ ตำนานพระแก้วมรกฎ

  อ่านต่อ....

  *ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

  Tags: พงศาวดารเหนือ , พงศาวดารเหนือ พระเจ้าอู่ทอง , บานแพนกเดิม , รูปภาพบานแพนกเดิม , พระราชพงศาวดารเหนือ พิมพ์ครั้งแรก , หนังสือพงษาดาร , หนังสือพงศาวดารเหนือ ขุนสิงหฬสาคร , รูปหนังสือพงศาวดารเหนือ , พงศาวดารเหนือ2457

  Users review

  from 73 reviews

  "Great"

  8.6