FREE DOWNLOAD

ไทยรบพม่า

  • SEARCH TYPE
  ไทยรบพม่า icon

  ไทยรบพม่า

  by: Thanakorn Papan 182 9.2

  9.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  1 ข้อมูลเบื้องต้น
  2 บทประพันธ์
  2.1 แผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช
  2.1.1 สงครามครั้งที่ ๑ คราวพม่ายกมาตีเมืองเชียงกราน
  2.2 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
  2.2.1 สงครามครั้งที่ ๒ คราวสมเด็จพระสุรโยไทยขาดคอช้าง
  2.2.2 สงครามครั้งที่ ๓ คราวขอช้างเผือก
  2.2.3 สงครามครั้งที่ ๔ คราวเสียพระนครครั้งแรก
  2.3 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา
  2.3.1 สงครามครั้งที่ ๕ คราวสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิศรภาพ
  2.3.2 สงครามครั้งที่ ๖ คราวรบกับพระญาพสิม
  2.3.3 สงครามครั้งที่ ๗ คราวรบพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกษ
  2.3.4 สงครามครั้งที่ ๘ คราวพระเจ้าหงษาวดีล้อม
  2.4 พระนครแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  2.4.1 สงครามครั้งที่ ๙ คราวรบพระมหาอุปราชาที่เมืองสุพรรณ
  2.4.2 สงครามครั้งที่ ๑๐ คราวชนช้าง
  2.4.3 สงครามครั้งที่ ๑๑ คราวไทยตีเมืองทวายแลเมืองตนาวศรี
  2.4.4 สงครามครั้งที่ ๑๒ คราวรบพม่าที่เมืองลำเลีง
  2.4.5 สงครามครั้งที่ ๑๓ คราวพระนเรศวรตีเมืองหงษาวดีครั้งที่ ๑
  2.4.6 สงครามครั้งที่ ๑๔ คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงษาวดีครั้งที่๒
  2.4.7 สงครามครั้งที่ ๑๕ คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองอังวะ
  2.5 แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ
  2.5.1 สงครามครั้งที่ ๑๖ คราวพม่าตีเมืองทวายตนาวศรี
  2.5.2 สงครามครั้งที่ ๑๗ คราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่
  2.6 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
  2.6.1 สงครามครั้งที่ ๑๘ คราวพม่าตีเมืองทวาย
  2.7 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  2.7.1 สงครามครั้งที่ ๑๙ คราวไทยรบกับพม่าที่เมืองเชียงใหม่
  2.7.2 สงครามครั้งที่ ๒๐ คราวรบพม่าที่เมืองไทรโยก
  2.7.3 สงครามครั้งที่ ๒๑ คราวเจ้าพระยาโกษา ฯ ขุนเหล็กตีเมืองพม่า
  2.8 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
  2.8.1 สงครามครั้งที่ ๒๒ คราวพระเจ้าลองพญาล้อมกรุง
  2.8.2 สงครามครั้งที่ ๒๓ คราวพม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้
  2.8.3 สงครามครั้งที่ ๒๔ คราวเสียกรุงครั้งหลัง
  3 เชิงอรรถ
  4 ที่มา
  อ่านต่อ...

  Tags: คราวพม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้ , เสียกรุงครั้งที่ 2 , ไทยรบพม่า , โกษาเหล็กตีพม่า , โกษาเหล็ก , เสียกรุงครั้งที่ 1 , สงครามครั้งที่1 หงศา , สงครามครั้งที่ ๑ คราวพม่ายกมาตีเมื , บทระครสงครามเชียงกราน

  Users review

  from 182 reviews

  "Awesome"

  9.2