FREE DOWNLOAD

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  • SEARCH TYPE
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย icon

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  by: Thanakorn Papan 212 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549-2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ" (คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่เมื่อร่างเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการลงประชามติเพื่อขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏว่าผู้มาลงประชามติร้อยละ 57.81 เห็นชอบ และร้อยละ 42.19 ไม่เห็นชอบ ประธาน สนช. จึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย

  เนื่องจากในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ การร่างจึงดำเนินไปบนความร้อนแรงทางการเมือง เผชิญหน้าทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ และฝ่ายที่ต่อต้าน รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นขั้นตอนการร่าง อาทิ การขาดความมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชน การที่ คมช. ผูกขาดการสรรหาสมาชิก สสร. และในเนื้อหาสาระของร่าง อาทิ มีการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเกือบกึ่งหนึ่งของจำนวนมาจากการแต่งตั้ง รวมถึงการนิรโทษกรรม คมช. เองสำหรับการก่อรัฐประหาร

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกแก้ไขสองครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีประเด็นที่แก้ไขคือ ระบบการเลือกตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 มาตรา 93-98) และข้อกำหนดในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 มาตรา 190)

  อ่านต่อ...

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระตามหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
  คำปรารภ
  หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)
  หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8-25)
  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-69)
  หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70-74)
  หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 75-87)
  หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)
  หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163-165)
  หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166-170)
  หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171-196)
  หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)
  หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229-258)
  หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา 259-278)
  หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 279-280)
  หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281-290)
  หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291)
  บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)
  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  Tags: บทเฉพาะกาล มาตรา 292309 , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาต , จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 , หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 7074 , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศ , หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 , สรุปรัฐธรรมนูญหมวด6

  Users review

  from 212 reviews

  "Awesome"

  9