FREE DOWNLOAD

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ

  • SEARCH TYPE
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ icon

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ

  by: Thanakorn Papan 274 8.8

  8.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น

  ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป

  ๑ การตีความ
  ๒ บทอธิบายศัพท์
  ๒ (๑) “ศาล”
  ๒ (๒) “ผู้ต้องหา”
  ๒ (๓) “จำเลย”
  ๒ (๔) “ผู้เสียหาย”
  ๒ (๕) “พนักงานอัยการ”
  ๒ (๖) “พนักงานสอบสวน”
  ๒ (๗) “คำร้องทุกข์”
  ๒ (๘) “คำกล่าวโทษ”
  ๒ (๙) “หมายอาญา”
  ๒ (๑๐) “การสืบสวน”
  ๒ (๑๑) “การสอบสวน”
  ๒ (๑๒) “การไต่สวนมูลฟ้อง”
  ๒ (๑๓) “ที่รโหฐาน”
  ๒ (๑๔) “โจทก์”
  ๒ (๑๕) “คู่ความ”
  ๒ (๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ”
  ๒ (๑๗) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
  ๒ (๑๘) “สิ่งของ”
  ๒ (๑๙) “ถ้อยคำสำนวน”
  ๒ (๒๐) “บันทึก”
  ๒ (๒๑) “ควบคุม”
  ๒ (๒๒) “ขัง”
  ๓ ขอบเขตของการจัดการแทนผู้เสียหาย
  ๔ ผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี
  ๕ ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
  ๖ ผู้แทนเฉพาะคดี
  ๗ ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคล
  ๗/๑ สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวหรือขัง
  ๘ สิทธิของจำเลย
  ๙ แบบของบันทึก
  ๑๐ แบบของถ้อยคำสำนวน
  ๑๑ การอ่าน การแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ซึ่งบันทึกหรือถ้อยคำสำนวน
  ๑๒ เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานทำขึ้น
  ๑๒ ทวิ ส่วนร่วมของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
  ๑๓ ภาษาในคดี
  ๑๓ ทวิ (ยกเลิก)
  ๑๔ ความสามารถสู้คดี
  ๑๕ การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม

  ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล

  หมวด ๑ หลักทั่วไป

  ๑๖ ขอบข่ายอำนาจศาล พนักงานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

  หมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน

  ๑๗ ผู้มีอำนาจสืบสวน
  ๑๘ ผู้มีอำนาจสอบสวน
  ๑๙ ผู้มีอำนาจสอบสวน เมื่อเหตุเกิดในหลายท้องที่
  ๒๐ ผู้มีอำนาจสอบสวน เมื่อเหตุเกิดนอกราชอาณาจักรไทย
  ๒๑ ผู้มีอำนาจชี้ขาดตัวบุคคลผู้มีอำนาจสอบสวน

  หมวด ๓ อำนาจศาล

  ๒๒ เขตอำนาจศาล กรณีทั่วไป
  ๒๓ หลายศาลมีอำนาจชำระคดีเดียวกัน
  ๒๔ เขตอำนาจศาล สำหรับคดีหลายคดีอันเกี่ยวเนื่องกัน
  ๒๕ การชำระคดีอันเกี่ยวเนื่องกัน
  ๒๖ การโอนคดีเป็นกรณีพิเศษ
  ๒๗ การคัดค้านผู้พิพากษา

  Tags: วิธีพิจารณาความอาญา , ประมวลกฎหมาย , ประมวลกฎหมายไทย , วิธีพิจารณาความอาญ

  Users review

  from 274 reviews

  "Great"

  8.8