FREE DOWNLOAD

มุตโตทัย (ฉบับรวม)

  • SEARCH TYPE
  มุตโตทัย (ฉบับรวม) icon

  มุตโตทัย (ฉบับรวม)

  by: 443 9.4

  9.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
  แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น มุตโตทัย
  บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ) ณ
  วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖

  พร้อมเสียงอ่าน โดย พระอาจารย์ สุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้

  ๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
  ๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
  ๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
  ๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
  ๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
  ๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
  ๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน
  ๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
  ๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
  ๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
  ๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
  ๑๒. มูลติกสูตร
  ๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
  ๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัต
  ๑๕. สัตตาวาส ๙
  ๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
  ๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

  * Application นี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเผยแผ่ หลักธรรมคำสอน แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น ของ
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (มั่น ภูริทัตโต) โดยไม่หวังรายได้
  ข้อมูลต่างๆ เป็นการรวบรวมจาก Internet ที่ได้มีผู้รวบรวมอยู่ก่อน หากมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับการให้เครดิตผู้รวบรวม
  และ รวมถึงผู้จัดทำเสียงอ่าน ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ทางทีมงานจะทำการแก้ไข
  อย่างเร็วที่สุด ด้วย จิตคารวะ

  Tags: มุตโตทัย ฉบับรวม เสียงอ่าน

  Users review

  from 443 reviews

  "Awesome"

  9.4

  Users comments

  A Google user

  by A Google user

  Sep 13, 2016  |  "Awesome"

  ดีมากครับสวกใช้ ขอ อนุโมทนาสาธุ ชอบธรรมะครับ

  wanit saisaray

  by wanit saisaray

  Feb 19, 2016  |  "Awesome"

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

  Singhanadkokaew Singhanadkokaew

  by Singhanadkokaew Singhanadkokaew

  Feb 17, 2016  |  "Awesome"

  ขอบคุณครับที่ลงแอปธรรมคำสอนพระพุทธองค์

  jirakrit puthasri

  by jirakrit puthasri

  Aug 05, 2015  |  "Awesome"

  น้อมกราบสาธุครับ Sadhu Sadhu

  Benjabhorn Chatkaew

  by Benjabhorn Chatkaew

  Jul 28, 2015  |  "Awesome"

  ให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ... ขออนุโมทนาบุญ..

  Raknavee Yatan

  by Raknavee Yatan

  Jun 26, 2014  |  "Great"

  สาธุครับ ผมมีความเลื่อมศัยและศรัทรา และเคยอ่านสมุดเกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์มั่นมาแล้วครับ เกิดนิมิตรฝันดีมากเลยครับ ผมอยากให้มีเผยแพร่ ออกมาอีกครับ สาธุครับ