FREE DOWNLOAD

Büyük Şafii Fıkhı

  • SEARCH TYPE
  Büyük Şafii Fıkhı icon

  Büyük Şafii Fıkhı

  by: 358 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Programda Şafii fıkıh kitaplarından " Büyük Şâfii Fıkhı" bulunmaktadır...

  'Kureyş'in âlimi yeryüzünü İlimle dolduracaktır' hadîsine mazhar olan İmam Şafii'nin kendi döneminde payesine yetişmiş kimsenin olmadığında şek ve şüphe yoktur. İmam Şafii Hicaz'ın ilmini elde ettikten sonra Medine'ye hocası İmam Mâlik'e kendisinden Medine'nin ictihadlarıni almak için gitmiş, Medine ekolünün görüşlerini öğrendikten sonra da Irak'a gidip İmam Muhammed eş-Şeybanî'den Küfe ekolünün ilmini almıştır. İkinci kez Irak'a gittiğinde ise Irak'ın genç muhaddisi Ahmed b. Hanbel'e misafir olmuş, hem ondan ilim almış hem de ona ilim öğretmiştir. Böylece Mısır dışında İslâm âleminin ilmî istinbatlarının tümüne vakıf olmuştu. Eksiklerini tamamlamak için daha sonra Mısır'a giderek oradaki ilim erbabıyla görüşmüş, kendileriyle ilim alışverişinde bulunmuş ve sonunda ictihadları mutlak menziline terakki etmişti

  Mısır'da bulunan âlimlerin çoğu eski mezheblerini bırakarak İmam Şafii'nin peşinden gitmişler ve hatta hocası İmam Mâlik'in ictihadları Mısır'da ve Afrika'nın birçok merkezinde neredeyse tamamen silinip gitmişti.Çünkü Mâliki mezhebinin birçok âlimi Şafii mezhebine geçmişlerdi.

  İşte elinizde tuttuğunuz eser, bu büyük imamın ictihadlarının delille­rini, mezhebinin esaslarım çok güzel bir tarzda siz okuyuculara sunmak­tadır. Âlemlerin rabbi Allah'a hamd u sena; Hz. Peygamber'e, âl ve as­habına salât u selâm olsun!

  1 - Büyük Şafi Fıkhı
  2 - Taharet
  3 - Sular
  4 - Kaplar
  5 - Taharetin Çeşitleri
  6 - İstinca
  7 - Abdest
  8 - Mestler Üzerine Meshetmek
  9 - Guslün Hüküm Ve Çeşitleri
  10 - Teyemmüm
  11 - Namaz
  12 - Ezan ve Kamet
  13 - Namazın Sıhhatinin Şartları
  14 - Namazın Rükunları
  15 - Namazın Sünnetleri
  16 - Namazın Mekruhları
  17 - Namazı Bozan Şeyler
  18 - Sehiv Secdesi
  19 - Tilavet Secdesi
  20 - Cemaat Namazı
  21 - Sefer Namazı
  22 - Korku Namazı
  23 - Cuma Namazı
  24 - Nafile Namazı
  25 - Bayram Namazlar
  26 - Fıtır Sadakası
  27 - Kurban
  28 - Teravih Namazı
  29 - Kusuf ve Husuf Namazı
  30 - İstiska (Yağmur) Namazı
  31 - Cenaze Ahkâmı
  32 - Zekat
  33 - Oruç
  34 - İtikaf
  35 - Hac ve Umre
  36 - Yeminler
  37 - Nezirler
  38 - Avlanan ve Boğazlanan Hayvanlar
  39 - Akika
  40 - Yiyecek ve İçecekler
  41 - Elbiseler ve Zinetler
  42 - Kefaretler
  43 - Nikah
  44 - Talak
  45 - İddet
  46 - Nafaka
  47 - Hadane
  48 - Rıda
  49 - Neseb
  50 - Lakit
  51 - Vakıf
  52 - Vasiyet
  53 - Feraiz
  54 - Hacb
  55 - Mefkud
  56 - Feraizde Hesap İlmi
  57 - Red
  58 - Münasahat
  59 - Zevi'l-Erham'ın Mirasçı Olması
  60 - Terekenin Taksimi
  61 - Münasahat Hakkında Bir Mesele
  62 - Hünsa Hakkında
  63 - Bey' (Alış-Veriş
  64 - Alışverişten Cayma
  65 - Özel Alışverişler
  66 - Alışveriş Adabı
  67 - İkale
  68 - Selem Akdi
  69 - Riba (Faiz)
  70 - Sarf
  71 - Karz (Borç)
  72 - Hibe
  73 - El-Umra Ve'r-Rukba
  74 - İcare
  75 - Ceale
  76 - Sulh
  77 - Havale
  78 - Şufa
  79 - Musakat
  80 - Muzaraa ve Murabaha
  81 - Ariye
  82 - Şirket
  83 - Kırad (Mudaraba)
  84 - Vedia
  85 - Lukata
  86 - Rehin
  87 - Kefalet
  88 - Vekalet
  89 - Vekilin Tasarruflarının Sınırı
  90 - İkrah
  91 - Gasb
  92 - Cinayetler ve Cezaları
  93 - Kısas
  94 - Diyetler
  95 - Kasame
  96 - Katlin Keffareti
  97 - Hadler
  98 - Zinanın Cezası
  99 - Kazfın Cezası
  100 - İçki İçmenin Cezası
  101 - Hırsızlığın Cezası
  102 - Yol kesmenin Cezası
  103 - Sayyal
  104 - Bağilik
  105 - Ridde-İrtidat
  106 - Namazı Terketmenin Hükmü
  107 - C ihad Hükümleri
  108 - Cihadın Merhaleleri ve Adabı
  109 - Hüdne ve İsti'man
  110 - Müsabaka
  111 - Münadıla
  112 - Levh
  113 - Kaza, Yargı
  114 - Davalar, Deliller, Şahitler

  Program özellikleri
  *Eser kitap modunda hazırlanmış olup sonraki metinler sayfa sayfa geçişle gelmektedir.
  *Arama modülü vardır.
  *Son kalınan yere Ayraç ekleyebilirsiniz"
  *Metinleri seçerek paylaşabilirsiniz
  *sayfa içerisinde kelime arayıp bulunan kelimeyi renkli bir biçimde görebilirsiniz
  *Okuma ekranının arkaplanını ve yazı fontunun rengini ve font stilini değiştirebilirsiniz.
  *Programda çimdik hareketiyle yazıları büyütüp küçültebilirsiniz.

  keywords; şafii fıkhı, şafii, şafi, minhac, muğnil muhtaç, gayet,

  Users review

  from 358 reviews

  "Awesome"

  9