DOWNLOAD  $0.99

eKinh Thánh

  DOWNLOAD  $0.99

  Screenshots

  Description

  Bible in Vietnamese
  All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness (Second Timothy 3:16)

  Kinh Thánh
  Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (2 Ti-mô-thê 3:16)