FREE DOWNLOAD

Kinh Trường Thọ Diệt Tội

  • SEARCH TYPE
  Kinh Trường Thọ Diệt Tội icon

  Kinh Trường Thọ Diệt Tội

  by: PBGS 49 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI

  HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

  Đời Đường, nước Kế Tân,

  Tam Tạng Sa môn Phật-đà-ba-ly

  Vâng chiếu dịch

  Việt dịch : Sa-môn Thích Thiện Thông

  Tôi nghe như vầy : Một thời Đức Phật, ở thành Vương Xá, trong núi Linh-thứu, với sự câu hội, một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, các Đại Bồ-tát, mười hai ngàn người, cùng tám bộ chúng, Trời, Rồng, quỷ thần, hạng nhân phi nhân, nghe Phật nói pháp.

  Bấy giờ Đức Thế Tôn, từ trên gương mặt, phóng những ánh sáng, với trăm màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, trong mỗi màu có vô lượng hóa Phật, hay làm Phật sự, chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi hóa Phật, đều có vô lượng Bồ-tát hóa hiện, ca ngợi Phật đức. Ánh sáng nhiệm mầu, khó thể đo lường, trên đến cõi trời, Phi phi tưởng xứ, dưới hết chiếu đến, địa ngục Vô gián. Ánh sáng lan khắp, tám muôn địa ngục, nơi nào cũng có. Chúng sanh trong ngục, gặp ánh sáng Phật, tự nhiên niệm Phật, đều được phương tiện, niệm Phật tam muội.

  Khi ấy trong chúng, có bốn mươi chín Bồ-tát, vừa mới phát ý, muốn từ nơi Phật, cầu mạng trường thọ, nhưng họ không thể phát lời thưa hỏi.

  Lúc đó, Bồ-tát Vân Thù Sư Lợi, biết chỗ nghi ngờ của các vị kia, ngài liền đứng dậy, vén áo vai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch lên rằng :

  Kính bạch Thế Tôn ! Con tấy chúng sanh, có điều nghi ngờ, nay muốn thưa hỏi, xin Đức Như Lai, cho phép con nói.

  Tags: kinh truong tho diet toi , dit kinh truong tho

  Users review

  from 49 reviews

  "Awesome"

  9.6