FREE DOWNLOAD

Tích Phật ADiĐà và 7 vị bồ tát

  • SEARCH TYPE
  Tích Phật ADiĐà và 7 vị bồ tát icon

  Tích Phật ADiĐà và 7 vị bồ tát

  by: truyenvietmobile 28 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.

  Trong Kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp gọi là Thiện trì”.Khi ấy tại cõi Tản đề lam thế giới có vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ: một là Đông thắng thần châu, hai là Nam thiệm bộ châu, ba là Tây ngưu hóa châu, và bốn là Bắc cu lô châu, tiếng nhơn hiền đồn dậy bốn phương, đức từ thiện đượm nhuần khắp xứ, nên hết thảy nhân dân ai nấy cũng sẳn lòng ái kính.

  Vua ấy có nhiều người con và có một vị đại thần, tên là Bảo Hải, con dòng Phạm Chí, rất tinh thông về nghề xem thiên văn.

  Ông Bảo Hải lại có một người con trai tướng tốt lạ thường, từ dưới chân lên đến trên đầu đều có ba mươi hai dấu tốt.

  Khi con ông mới sanh ra, thì có các hàng khách tôn quý đem nhiều đồ lễ vật đến dưng cho, nhơn vậy mà đặt tên là Bảo Tạng.

  Tags: 7 vi phat , đức phật a di đà là ai , coi phat adida , duc phat a di da va 7 vi bo tat , hinh anh phat adida , su tich phat adidava 7 vi bo tat , su tich pht aidia v 7 vi bo tat

  Users review

  from 28 reviews

  "Awesome"

  9.6