FREE DOWNLOAD

Medborgarförslag

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Med den här appen kan du enkelt skicka medborgarförslag direkt till din kommun via e-post. Kan du inte din kommuns e-postadress så hjälper vi dig att hitta den.

  Vad är ett medborgarförslag?
  Som invånare kan du påverka saker och ting genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Ett annat sätt att påverka utvecklingen i din kommun är att lämna medborgarförslag till kommunens politiker/tjänstemän.
  Medborgarförslagsreformen medför ett medborgerligt demokratiinflytande, sk. Deltagardemokrati, medan dess demokratiska ”motsats*”, demokrati genom val vart 4:e, benämns valdemokrati.
  *Enl. oss bakom denna app., finns inga motsatser mellan olika former av demokrati. I vår numera komplexa värld är det nog så att det behövs många former av demokrati för att medborgare och politiker skall klara av att hålla kontakten med varandra.

  Vad är medborgarförslagens syfte?
  Ett ökat medborgerligt deltagande, vilket i sin tur ökar tilliten mellan de styrande och medborgarna. Detta skall i sin tur förhoppningsvis leda till en stärkning av demokratin.

  Är det svårt att skriva ett medborgarförslag?
  Texten i ett medborgarförslag bör vara mycket kortfattad och enkel. Som t.ex. ”Jag föreslår att kommunen bygger en ny badbrygga i kommunens badsjö”. Och att du använder den här appen så att du får med all information din kommun behöver, svårare än så är det inte.

  Vem kan lämna ett medborgarförslag?
  Alla privatpersoner som är folkbokförda har rätt att lämna in förslag i sin egen kommun. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

  Vem/vilka kan inte lämna ett medborgarförslag?
  Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.
  Vad kan ett medborgarförslag handla om?
  Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör till exempel förskola och skola.

  Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?
  Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild såsom exempelvis beviljande av bygglov eller socialbidrag.

  Vad kännetecknar ett bra medborgarförslag?
  Ett bra medborgarförslag har ett samhällsintresse. Förslaget påverkar eller berör inte den enskilde direkt utan syftet är att förbättra eller förändra en verksamhet, organisation eller företeelse till det allmännas bästa. Naturligtvis kan det finnas ett visst mått av egenintresse i ett förslag utan det för den skull blir dåligt.
  Exempel: Någon föreslår att kommunen bygger en ny badbrygga i kommunens badsjö. Här är säkert badbryggan bra för förslagställaren, men badbryggan kan ju vara till nytta för många.
  Viktigt! Förslaget skall vara ekonomiskt realistiskt att genomföra

  Vad kännetecknar ett dåligt medborgarförslag?
  Förslag helt i egenintresse. (Dessa avslås till 100%.)

  Hur hanteras ett medborgarförslag.
  Efter att du har skickat in ditt medborgarförslag, får du ett brev eller e-post om att medborgarförslaget har kommit in. Olika kommuner behandlar medbogarförslagen på olika sätt, beroende på hur de är organiserade. Många kommuner har en relativt snabb handläggning och många bjuder in förslagställaren till nämnden/fullmäktige att muntligen redovisa och förtydliga förslaget. Efter att nämnden/fullmäktige fattat beslut, får du ett brev eller e-post om vilket beslut som tagits.

  Tänk på.
  När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling vilket innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag. I samband med att kommunen svarar på ditt förslag kommer de uppgifter du har lämnat, exempelvis ditt namn, att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll.

  Tags: vad innebär företeelsen medborgarförslag